Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0430 1bb9
Reposted fromteijakool teijakool viathauturien thauturien
7158 efd7
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viathauturien thauturien
6220 6f19 500
Reposted fromverronique verronique viaslodziak slodziak
9837 3dbc 500
Reposted fromonlyman onlyman viaslodziak slodziak
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
1482 0b4d 500
Reposted fromlilarosa lilarosa viaslodziak slodziak
2133 b12e 500
Reposted fromslodziak slodziak
2142 948e 500
Reposted fromslodziak slodziak
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja viaslodziak slodziak
7160 e004
Reposted fromGIFer GIFer viathauturien thauturien
0516 ba41 500
Source: mj_mohsen
- Abraham prostytuuje własną żonę faraonowi (Rdz 12:11-16)

- Ojciec wydaje 2 swoje córki na zbiorowy gwałt (Rdz 19:1-8)

- Mężczyzna wydaje swoją konkubinę na zbiorowy gwałt. Po zakończeniu orgii ćwiartuje jej ciało (Sdz 19:22-30)

- Dwie córki Lota upijają swojego ojca w celu podjęcia z nim czynności prokreacyjnych (Rdz 19:30-38)

- Kobieta udaje prostytutkę by uwieść swojego teścia (Rdz 38:12-30)

- Opis rozmiarów męskiego przyrodzenia oraz obfitości ejakulatu, w kontekście erotycznym (Ezekiel 23:20)

- Wytrysk pozapochwowy jako metoda antykoncepcji Onana (Rdz 38:1-10)

- Kanibalizm rodzinny: rodzice zjadają swoje dzieci (2 Królów 6:28-29)

- Wysmarowanie twarzy fekaliami jako forma kary (Malachiasza 2:3)

- Zalecanie samookaleczania jako prewencję przed grzechem (Mt 5:28-30, Mk 9:43-45)

- Gościnność: kobieta zaprasza gościa na nocleg, po czym morduje go śpiącego, wbijając mu młotkiem palik w skroń (Sdz 4:21)

- Nakaz podboju sąsiednich narodów i ludobójstwa. (Pwt 7:1-2)

- Opis mordowania dzieci na oczach ojców, oraz gwałtów na ich żonach (Iz 13:15-16)

- Prawo wojenne: jeńców należy wymordować wraz z ich rodzinami (Liczb 31:17)

- Jak należy ukarać mężczyznę za gwałt? Przymusowym małżeństwem. (Pwt 22:28-29)

- Sakralna dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych. (Kpł 21:16-24)

- Nakaz dyskryminacji kobiet (Pwt 22:5, list do Efezian 5:22-23, 1 list do Tymoteusza 2:11-12, 1 1 list Piotra 3:1-2)
— Biblia
Reposted from1923 1923 viathauturien thauturien
8489 4bcc
Reposted fromnyaako nyaako viaohhwell ohhwell
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
3011 15a3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaslodziak slodziak
Reposted fromshakeme shakeme
5172 26cc 500
Reposted fromslodziak slodziak
5195 60e0 500
Reposted fromslodziak slodziak
5243 98bf 500
Reposted fromslodziak slodziak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...